Dr. Maya Duany

 

 

maya


תחומי עניין: היסטוריה סביבתית, לימודי ארץ ישראל

שיוך מוסדי: חוקרת עצמאית

פרסומים אחרונים:

1. "'כאשר הנוף נוטש אותך: רמת ההתקשרות למקום כגורם מכריע בתגובת קהילות סמוכות

     לחולה על ייבושה", אקולוגיה וסביבה, (בדפוס).

2. "הקמת שמורת החולה כניגוד משלים לפרויקט ייבוש החולה", אופקים בגיאוגרפיה, 78  

    אוניברסיטת חיפה, 2012.