בין הפרטי לכללי בהתיישבות היהודית בארץ ישראל

 

gruweisweitzקובץ המאמרים האלה דן ביחסים שבין היחיד והכלל בהתיישבות בארץ-ישראל. הקובץ מתמקד בנושאים הבאים: יחידים בחברה היישובית המגויסת בתקופת המנדט; גדעון מר ומאבקו במלריה; בדרכו של לוי אשכול בהתיישבות (1926 – 1952); יוסף ויץ והיער הישראלי; הסרטים על ההתיישבות הציונית (1917 – 1939); הקיבוץ בסרט הישראלי; שייכות וזהות במבחן הלאומיות בחיפה המנדטורית; חבר המועצות המקומיות (1937 – 1948);  תזכיר הוועד הלאומי בנושא המקומות המקודשים ליהודים בארץ-ישראל.