עיר זוכרת: מצבות ואנדרטאות בתל אביב-יפו

acityremembersעיר זוכרת, היא מארג של הנצחות ציבוריות הפזורות בשטחה הפתוח של תל אביב-יפו ומהוות היבט יום-יומי של החוויה העירונית. הדיון בספר מתמקד בתיעוד היסטורי וניתוח פרשני של מצבות ואנדרטאות שעיריית תל אביב (מאז 1950: תל אביב-יפו) הייתה מעורבת בהקמתן כחלק מתהליך עיצוב נוף זיכרון עירוני כהיבט רשמי של העיר הזוכרת.