המעבר מיישוב למדינה

המעבר מיישוב למדינה

ספר זה מביא לקוראים את ההרצאות שנישאו בכנס הראשון שקיים מוסד הרצל לחקר הציונות באוניברסיטת חיפה בשנת 1988. הכנס עסק בהיבטים שונים של סוגיית המעבר מיישוב למדינה. במוקד הדיון יחסי הגומלין בין המשכיות ושינוי בשנתיים המכריעות לכינון העצמאות המדינית: 1949-1947, הן שנות מלחמת העצמאות והקמת המדינה.